REGULAMIN KONKURSU II TARGI OBRĄCZEK ŚLUBNYCH

(dalej zwany Regulaminem)

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji i budowania świadomości usług świadczonych przez Organizatora Konkursu.

 2. Organizatorem konkursu „II Targi obrączek ślubnych” (dalej zw. Konkursem) jest firma Cardano Tomasz Szulc, ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, NIP-UE PL9562113903, REGON-340617591

 3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Fundatorami nagród są:

- Cardano Tomasz Szulc, ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, NIP-UE PL9562113903

- Charles Tailor Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 85-171 Bydgoszcz NIP 9532650915

- Bella Line Wellness Centrum M. i K. Bronchard Sp. J. ul. Żółkiewskiego 8, 87-100 Toruń
NIP 8792543707

- MarylaW Maria Walkowska, ul. Szosa Lubicka 166g, 87-100 Toruń, NIP: 743 100 5164

- PIE TOWN Małgorzata Mitręga, pl. Fryderyka Skarbka 7, 87-100 Toruń, NIP 956-216-42-37

- Harmonia Salon Masażu Maria Rezulak, ul. Wyszyńskiego 15a/64, 87-100 Toruń, NIP: 8792493607  

- STYLE Anna Deperas-Lipińska, ul. Fałata 60/2, 87-100 Toruń, NIP 879-203-02-50

- JUST LOVE Agnieszka Szuta-Rusińska, ul. Brzoskwiniowa 17/41, 87-100 Toruń, NIP 5911607206

- GABO Rafał Gabor, ul. Klonowa 9, 87-148 Łysomice, NIP 879-146-90-38

- Fabryka Inspiracji Mariusz Klocek, ul. Strumykowa 16/1, 87-100 Toruń, NIP: 745 175 00 95

- Hotel City Sp. z o.o., ul. 3 Maja 6,, 85-950 Bydgoszcz, NIP 554-12-99-562

- Garde-robe Schauer-Cajsel s.c., ul. Szosa Chełmińska 166, 87-100 Toruń, NIP 9562320418

- Ster na Kwiaty s.c. Miłosz Blonkowski, Krzysztof Groll, ul. Kijowska 84A, 85-703 Bydgoszcz, NIP 5542938030

- Livent Starko Piotr, ul. Bohaterów Westerplatte 3/54, 85-827 Bydgoszcz,NIP: 8762392592

 1. Regulamin ten określa wszelkie zasady związane z udziałem i przebiegiem Konkursu.

 2. Konkurs trwa od 07.01.2019 do 27.01.2019.

 3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

 4. Do udziału w Konkursie nie dopuszcza się członków kierownictwa, pracowników Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

 6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik w pełni akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 7. Nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu czuwa komisja powołana przez Organizatora.

   

§2

ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie Konkursowe:

  1. Należy dokonać zakupu obrączek lub pierścionka zaręczynowego podczas II Targów obrączek ślubnych w Toruniu lub w Bydgoszczy.

  2. Należy wykonać ciekawe zdjęcie na II Targach obrączek ślubnych w Toruniu lub w Bydgoszczy korzystając z fotolustra lub własnego aparatu.

  3. Zdjęcie należy wysłać na adres promocja@cardano.pl wraz z podaniem numeru umowy zamówieniowej oraz imienia i nazwiska zamawiającego obrączki lub pierścionek zaręczynowy.

  4. W mailu należy wysłać adnotację: "Oświadczam, iż zapoznałem się, akceptuję i wyrażam zgodę na wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu."

   

 

 

§3

ZASADY KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy poprawnie wykonać Zadanie Konkursowe.

 2. Do 27.01.2019 do godz 23:59 należy przesłać pracę konkursową.

 3. Uczestnik ma prawo do przesłania jednej Pracy Konkursowej. W przypadku nadesłania większej ilości zgłoszeń, pod uwagę będzie brane pierwsze zgłoszenie.

 4. Uczestnik ma prawo edytować swoją pracę przed upływem regulaminowego czasu trwania konkursu.

 5. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem nadesłanej przez siebie Pracy Konkursowej (zdjęcia) i posiada do niej pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę iż wykonana przez niego Praca Konkursowa nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.

 6. Organizator ma pełne prawo do wnikliwej weryfikacji pracy konkursowej oraz do odrzucenia prac nie spełniających wymogów niniejszego Regulaminu.

 7. Uczestnik wysyłając Pracę Konkursową udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie wykonanej Pracy Konkursowej oraz swojego wizerunku przez Organizatora, w szczególności dodanie logo Fundatora, publikację Pracy Konkursowej w Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

 8. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na fotografowanie przebiegu odbioru i realizacji Nagrody oraz zamieszczanie ich na profilu Organizatora lub samodzielne wykonanie fotografii ukazującej realizację nagrody i przesłanie jej do Organizatora w celu jej publikacji przez Organizatora.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia (usunięcia) Pracy Konkursowej, gdy jej treść jest niezgodna z prawem, normami prawnymi i moralnymi, zawiera obraźliwe, wulgarne i nieprzyzwoite treści, bądź takie które obrażają uczucia religijne, obyczajowe lub narodowe normy moralne, propaguje alkohol, narkotyki, przemoc jak również narusza dobra osobiste jakiekolwiek osoby lub prawa autorskie.

 

§ 4

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW, OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Zwycięskie Prace Konkursowe zostaną wybrane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.

 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzców jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces posiadania danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcy. Zadania Komisji Konkursowej określonej w niniejszym punkcie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z zasadami pełnej rzetelności przeprowadzanych czynności.

 3. Komisja na podstawie wnikliwej weryfikacji Pracy konkursowej, kierując się atrakcyjnością i niebanalnym pomysłem na zdjęcie, wyłoni Zwycięzców.

 4. Zwycięskie Prace Konkursowe bądź ich fragmenty mogą zostać opublikowane na fanpage’u Organizatora - https://www.facebook.com/jubilercardano

 5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 29.01.2019 na https://www.facebook.com/jubilercardano

   

 

§ 5

NAGRODY, ODBIÓR NAGRÓD

 1. I Nagrodą w konkursie jest bon kwotowy na obrączki lub pierścionek zaręczynowy o wartości 1000 zł, którego wartość zostanie odjęta od końcowej kwoty zamówienia złożonego na Targach obrączek ślubnych. Nagroda odliczana jest od wyjściowej ceny obrączek lub pierścionka zaręczynowego i nie łączy się z promocją targową -20%.

 2. II Nagrodą jest voucher kwotowy w wysokości 1000zł na zakup garnituru szytego na miarę w pracowni Derred

 3. III Nagrodą jest voucher na 7 – dniowy pobyt w klubie Bella Line (w Toruniu lub Bydgoszczy)

 4. IV Nagrodą jest szlafroczek lub voucher kwotowy w wysokości 200zł do wykorzystania w pracowni krawieckiej MarylaW

 5. V Nagrodą jest tort weselny od cukierni Pie Town

 6. VI Nagrodą jest relaksacyjny masaż twarzy i ciała dla dwojga od Centrum Masażu Harmonia

 7. VII Nagrodą jest voucher kwotowy w wysokości 400zł a profesjonalną usługę barmańską od Gravity

 8. VIII Nagrodą jest voucher o wartości 1000zł na opracowanie koncepcji ślubnej od Style Anna Deperas

 9. IX Nagrodą jest voucher o wartości 500zł na profesjonalne konsultacje ślubne od Just Love

 10. X Nagrodą jest koszula ślubna od Pawo

 11. XI Nagrodą jest personalizowana księga gości od Fabryki Inspiracji

 12. XII Nagrodą jest voucher kwotowy w wysokości 150zł do wykorzystania w restauracji 3V6 hotelu City w Bydgoszczy

 13. XIII Nagrodą są trzy vouchery kwotowe, każdy w wysokości 150zł na zakup bielizny w salonie Garde-robe w Toruniu.

 14. XIV Nagrodą jest bukiet ślubny od Ster na kwiaty.

 15. XV Nagrodą jest voucher kwotowy w wysokości 500zł na pakiet exclusive od Livent

 16. Odbiór Nagród będzie możliwy w miejscu wyznaczonym przez Fundatora nagrody, po wcześniejszym umówieniu spotkania. Zwycięzca zostanie poinformowany o miejscu odbioru nagrody drogą mailową lub telefoniczną. Dane Zwycięzcy zostaną wykorzystane jedynie do tych czynności.

 17. Po ogłoszeniu wyników konkursu, zwycięzcy są zobligowani do 5.02.2019 zgłosić się do fundatora swojej nagrody celem ustalenia warunków jej realizacji.

 18. Zwycięzca nie może zrzec się Nagród na rzecz innego Uczestnika konkursu.

 19. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.

 20. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 tygodni od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody prawo do nagrody przechodzi na Fundatora.

 21. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych nie przewidzianych w niniejszym regulaminie.

 22. Vouchery rabatowe oraz inne nagrody nie łączą się z innymi promocjami, rabatami, voucherami oraz nie mogą zostać zamienione na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

 

§ 6

SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

 1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu

 2. Reklamacja powinna być przesłana w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Konkurs II targi obrączek ślubnych”. Powinna też zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika składającego reklamację oraz opis okoliczności będących podstawą reklamacji.

 3. Reklamacje złożone po terminie oraz takie, które nie spełniają powyższych warunków nie będą rozpatrywane.

 4. Organizator rozpatrzy reklamację w oparciu o niniejszy Regulamin w ciągu 14 dni, a o decyzji reklamacyjnej poinformuje zainteresowanego Użytkownika w formie pisemnej.

 5. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

 2. Regulamin jest dostępny na stronie Organizatora przez cały okres trwania Konkursu, później dostępny także do wglądu w siedzibie Organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego Regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą być mniej korzystne dla Uczestników Konkursu, niż przewidywała to wersja pierwotna. Zmiany w Regulaminie obowiązywać będą od chwili ich publikacji, a każdy uczestnik zostanie o nich poinformowany mailowo.

 4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter pomocniczy, a zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Zarówno Organizator jak i Uczestnicy Konkursu będą dążyć do rozwiązania wszelakich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, drogą negocjacji.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosowane będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel