REGULAMIN KONKURSU MAJOWEGO

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji i budowania świadomości usług świadczonych przez Organizatora Konkursu.
2. Organizatorem konkursu „Majowego” (dalej zw. Konkursem) jest firma Cardano Tomasz Szulc, ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, NIP-UE PL9562113903, REGON-340617591
3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
4. Fundatorem nagrody jest Pałac Romantyczny, ul. Toruńska 1, 87-148 Turzno k. Torunia NIP: 8790087435 oraz Cardano Tomasz Szulc, ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, NIP-UE PL9562113903, REGON 340617591.
5. Regulamin ten określa wszelkie zasady związane z udziałem i przebiegiem Konkursu.
6. Konkurs trwa od 25.05.2018 do 3.06.2016 do godz 23:59.
7. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
8. Do udziału w Konkursie nie dopuszcza się członków kierownictwa, pracowników Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
10. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik w pełni akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
11. Nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu czuwa komisja powołana przez Organizatora.

 

§2

ZADANIE KONKURSOWE

1. Zadanie Konkursowe:
  • Skąd pochodzi nazwa firmy CARDANO? Odpowiedzi należy szukać na stronie www.cardano.pl
  • Kiedy nastąpiło uroczyste otwarcie kompleksu hotelowego PAŁAC ROMANTYCZNY w Turznie? Odpowiedzi należy szukać na www.palac-romantyczny.com
  • W poście konkursowym, w komentarzu należy wstawić ciekawe zdjęcie z Waszych przygotowań do ślubu lub z samego ślubu/wesela. Mile widziane zabawne zdjęcia lub memy.
2. Odpowiedzi na dwa pytania konkursowe należy przesłać w wiadomości prywatnej do Cardano Jewellery lub mailowo pod adres promocja@cardano.pl, natomiast zdjęcie konkursowe wstawić bezpośrednio pod postem konkursowym.

 

§3

ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić następujące warunki:

a) polubić post konkursowy,

b) poprawnie wykonać Zadanie Konkursowe.

c) Uczestnik może udostępnić na swojej stronie profilowej informację o konkursie pobraną z profilu Organizatora (udostępnić post konkursowy)

d) można zostać fanem (polubić) fanpage Cardano Jewellery (https://www.facebook.com/jubilercardano/) oraz fanpage Pałacu Romantycznego w Turznie (https://www.facebook.com/PalacRomantyczny/)

e) Uczestnik może zaprosić do konkursu inne osoby, oznaczając je w komentarzu pod postem konkursowym.

2. Do 3.06.2018 godz 23:59 należy wykonać Zadanie Konkursowe i pracę konkursową zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym.

3. Uczestnik ma prawo do przesłania jednej Pracy Konkursowej. W przypadku nadesłania większej ilości zgłoszeń, pod uwagę będzie brane pierwsze zgłoszenie.

4. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem nadesłanej przez siebie Pracy Konkursowej (zdjęcia) i posiada do niej pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę iż wykonana przez niego Praca Konkursowa nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.

5. Organizator ma pełne prawo do wnikliwej weryfikacji pracy konkursowej oraz do odrzucenia prac nie spełniających wymogów niniejszego Regulaminu.

6. Uczestnik wysyłając Pracę Konkursową udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie wykonanej Pracy Konkursowej przez Organizatora, w szczególności dodanie logo Fundatora, publikację Pracy Konkursowej w Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

7. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na fotografowanie przebiegu odbioru i realizacji Nagrody oraz zamieszczanie ich na profilu Organizatora lub samodzielne wykonanie fotografii ukazującej realizację nagrody i przesłanie jej do Organizatora w celu jej publikacji przez Organizatora.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia (usunięcia) Pracy Konkursowej, gdy jej treść jest niezgodna z prawem, normami prawnymi i moralnymi, zawiera obraźliwe, wulgarne i nieprzyzwoite treści, bądź takie które obrażają uczucia religijne, obyczajowe lub narodowe normy moralne, propaguje alkohol, narkotyki, przemoc jak również narusza dobra osobiste jakiekolwiek osoby lub prawa autorskie.

 

§ 4

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW, OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Zwycięska Praca Konkursowa zostanie wybrana przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzcy jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces posiadania danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcy. Zadania Komisji Konkursowej określonej w niniejszym punkcie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z zasadami pełnej rzetelności przeprowadzanych czynności.
3. Komisja na podstawie wnikliwej weryfikacji Pracy konkursowej, kierując się zgodnością treści z tematem konkursu wyłoni Zwycięzcę.
4. Zwycięska Praca Konkursowa bądź jej fragmenty mogą zostać opublikowane na fanpage’u Organizatora - https://www.facebook.com/jubilercardano
5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 10.06.2016 na https://www.facebook.com/jubilercardano

 

 

§ 5

NAGRODY, ODBIÓR NAGRÓD

1. Główną nagrodą w konkursie jest dwudniowy pobyt (1 nocleg ze śniadaniem i 3 - daniową obiadokolacją oraz możliwością korzystania ze strefy mokrej SPA) w hotelu Pałac Romantyczny w Turznie - nagrodę można zrealizować do 31.12.2018
- aby skorzystać z nagrody konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu bezpośrednio w hotelu
2. Dodatkową nagrodą jest bon rabatowy na zakup obrączek lub biżuterii klasycznej z kryształami SWAROVSKI w salonach Cardano Jewellery o wartości 40%
- voucher można wykorzystać do dnia 31.12.2018
- w przypadku wykorzystania vouchera podczas zakupu obrączek rabatowi nie podlegają oprawiane w nich kamienie

3. Odbiór Nagród będzie możliwy w miejscu wyznaczonym przez Fundatora nagrody, po wcześniejszym umówieniu spotkania. Zwycięzca zostanie poinformowany o miejscu odbioru nagrody drogą mailową lub telefoniczną. Dane Zwycięzcy zostaną wykorzystane jedynie do tych czynności.

4. Zwycięzca nie może zrzec się Nagród na rzecz innego Uczestnika konkursu.

5. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.

6. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody prawo do nagrody przechodzi na Fundatora.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych nie przewidzianych w niniejszym regulaminie.

8. Vouchery rabatowe oraz inne nagrody nie łączą się z innymi promocjami, rabatami, voucherami oraz nie mogą zostać zamienione na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

 

§ 6

SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu

2. Reklamacja powinna być przesłana w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Konkurs Majowy”. Powinna też zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika składającego reklamację oraz opis okoliczności będących podstawą reklamacji.

3. Reklamacje złożone po terminie oraz takie, które nie spełniają powyższych warunków nie będą rozpatrywane.

4. Organizator rozpatrzy reklamację w oparciu o niniejszy Regulamin w ciągu 14 dni, a o decyzji reklamacyjnej poinformuje zainteresowanego Użytkownika w formie pisemnej.

5. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

2. Regulamin jest dostępny na stronie Organizatora (http://www.cardano.pl/REGULAMIN-KONKURSU-MAJOWEGO-clinks-pol-46.html) przez cały okres trwania Konkursu, później dostępny także do wglądu w siedzibie Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego Regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu, po uprzednim powiadomieniu Uczestników przy poście konkursowym z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą być mniej korzystne dla Uczestników Konkursu, niż przewidywała to wersja pierwotna. Zmiany w Regulaminie obowiązywać będą od chwili ich publikacji przy poście konkursowym.

4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter pomocniczy, a zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Zarówno Organizator jak i Uczestnicy Konkursu będą dążyć do rozwiązania wszelakich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, drogą negocjacji.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosowane będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Podziel się swoim komentarzem z innymi
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel