INFOLINIA: +48 535 560 730 w godz. 10-18
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

REGULAMIN KONKURSU MIŁOŚĆ PO EPIDEMII

REGULAMIN KONKURSU MIŁOŚĆ PO EPIDEMII

(dalej zwany Regulaminem)

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji i budowania świadomości usług świadczonych przez Organizatora Konkursu.

 2. Organizatorem konkursu „Miłość po epidemii” (dalej zw. Konkursem) jest firma Cardano Tomasz Szulc, ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, NIP-UE PL9562113903, REGON-340617591

 3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 4. Fundatorem nagrody jest Cardano Tomasz Szulc, ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, NIP-UE PL9562113903, REGON 340617591.

 5. Regulamin ten określa wszelkie zasady związane z udziałem i przebiegiem Konkursu.

 6. Konkurs trwa od 15.052020 do 17.05.2020 do godz 23:59.

 7. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

 8. Do udziału w Konkursie nie dopuszcza się członków kierownictwa, pracowników Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

 10. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik w pełni akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 11. Nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu czuwa komisja powołana przez Organizatora.

 

 

 

 

§2

ZADANIE KONKURSOWE

 

1) Opisz jak spędzicie wspólny czas po epidemii (max 500 znaków).

2) Dodaj Wasze ulubione wspólne zdjęcie

 

 

§3

ZASADY KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

  a) poprawnie wykonać Zadanie Konkursowe.

  b) Uczestnik może udostępnić na swojej stronie profilowej informację o konkursie pobraną z profilu Organizatora (udostępnić post konkursowy)

  c) Uczestnik może polubić post konkursowy oraz stronę Organizatora (https://www.facebook.com/jubilercardano/) .

 2. Do 17.05.2020 do godz 23:59 należy wykonać Zadanie Konkursowe i pracę konkursową zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym.

 3. Uczestnik ma prawo do przesłania jednej Pracy Konkursowej. W przypadku nadesłania większej ilości zgłoszeń, pod uwagę będzie brane pierwsze zgłoszenie.

 4. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem nadesłanej przez siebie Pracy Konkursowej (zdjęcia) i posiada do niej pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę iż wykonana przez niego Praca Konkursowa nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.

 5. Organizator ma pełne prawo do wnikliwej weryfikacji pracy konkursowej oraz do odrzucenia prac nie spełniających wymogów niniejszego Regulaminu.

 6. Uczestnik wysyłając Pracę Konkursową udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie wykonanej Pracy Konkursowej oraz swojego wizerunku przez Organizatora, w szczególności dodanie logo Fundatora, publikację Pracy Konkursowej w Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

 7. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na fotografowanie przebiegu odbioru i realizacji Nagrody oraz zamieszczanie ich na profilu Organizatora lub samodzielne wykonanie fotografii ukazującej realizację nagrody i przesłanie jej do Organizatora w celu jej publikacji przez Organizatora.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia (usunięcia) Pracy Konkursowej, gdy jej treść jest niezgodna z prawem, normami prawnymi i moralnymi, zawiera obraźliwe, wulgarne i nieprzyzwoite treści, bądź takie które obrażają uczucia religijne, obyczajowe lub narodowe normy moralne, propaguje alkohol, narkotyki, przemoc jak również narusza dobra osobiste jakiekolwiek osoby lub prawa autorskie.

 

§ 4

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW, OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Zwycięska Praca Konkursowa zostanie wybrana przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.

 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzcy jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces posiadania danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcy. Zadania Komisji Konkursowej określonej w niniejszym punkcie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z zasadami pełnej rzetelności przeprowadzanych czynności.

 3. Komisja na podstawie wnikliwej weryfikacji Pracy konkursowej, kierując się zgodnością treści z tematem konkursu wyłoni Zwycięzcę.

 4. Zwycięska Praca Konkursowa bądź jej fragmenty mogą zostać opublikowane na fanpage’u Organizatora - https://www.facebook.com/jubilercardano

 5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 18.05.2020 na https://www.facebook.com/jubilercardano

 

§ 5

NAGRODY, ODBIÓR NAGRÓD

  1. Nagrodą w konkursie jest BON o wartości 300 zł, który można zrealizować podczas zakupu obrączek ślubnych - oferta dotyczy zakupów powyżej 1500zł.

  - nagrodę można wykorzystać do 30.06.2020r.

  - aby skorzystać z nagrody konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu

  Odbiór Nagród będzie możliwy w miejscu wyznaczonym przez Fundatora nagrody, po wcześniejszym umówieniu spotkania. Zwycięzca zostanie poinformowany o miejscu odbioru nagrody drogą mailową lub telefoniczną. Dane Zwycięzcy zostaną wykorzystane jedynie do tych czynności.

 1. Zwycięzca nie może zrzec się Nagród na rzecz innego Uczestnika konkursu.

 2. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.

 3. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody prawo do nagrody przechodzi na Fundatora.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych nie przewidzianych w niniejszym regulaminie.

 5. Vouchery rabatowe oraz inne nagrody nie łączą się z innymi promocjami, rabatami, voucherami oraz nie mogą zostać zamienione na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

 

§ 6

SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

 1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu

 2. Reklamacja powinna być przesłana w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Konkurs Miłość po epidemii”. Powinna też zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika składającego reklamację oraz opis okoliczności będących podstawą reklamacji.

 3. Reklamacje złożone po terminie oraz takie, które nie spełniają powyższych warunków nie będą rozpatrywane.

 4. Organizator rozpatrzy reklamację w oparciu o niniejszy Regulamin w ciągu 14 dni, a o decyzji reklamacyjnej poinformuje zainteresowanego Użytkownika w formie pisemnej.

 5. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

 

 

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

 2. Regulamin jest dostępny na fanpage’u w treści posta konkursowego /stronie Organizatora przez cały okres trwania Konkursu, później dostępny także do wglądu w siedzibie Organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego Regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu, po uprzednim powiadomieniu Uczestników przy poście konkursowym z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą być mniej korzystne dla Uczestników Konkursu, niż przewidywała to wersja pierwotna. Zmiany w Regulaminie obowiązywać będą od chwili ich publikacji przy poście konkursowym.

 4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter pomocniczy, a zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Zarówno Organizator jak i Uczestnicy Konkursu będą dążyć do rozwiązania wszelakich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, drogą negocjacji.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosowane będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Podziel się swoim komentarzem z innymi
pixel