INFOLINIA: +48 535 560 730 w godz. 10-18
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

REGULAMIN KONKURSU "PROJEKT ZARĘCZYNY"

(dalej zwany Regulaminem)

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji i budowania świadomości usług świadczonych przez Organizatora Konkursu i Fundatorów nagród.

 2. Organizatorem konkursu „PROJEKT ZARĘCZYNY” (dalej zw. Konkursem) jest firma Cardano Tomasz Szulc, ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, NIP-UE PL9562113903, REGON-340617591

 3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 4. Fundatorami nagród są:

- Cardano Tomasz Szulc, ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, NIP-UE PL9562113903;

- Pałac Romantyczny, ul. Toruńska 1, 87-148 Turzno, NIP 8790087435,

- Eurolimuzyny.pl, ul. Mickiewicza 34, 87-100 Toruń, NIP 9561570923

- Kwiaciarnia Calla Flowers, ul. Migdałowa 6, 87-100 Toruń, NIP 9562162126

- Anna Szymańska Fotografia

 1. Patronem medialnym konkursu jest Radio GRA Toruń

 2. Regulamin ten określa wszelkie zasady związane z udziałem i przebiegiem Konkursu.

 3. Konkurs trwa od 22.11.2018 od godz.15:00 do 02.12.2018 do godz 23:59.

 4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski w województwie Kujawsko - Pomorskim.

 5. Do udziału w Konkursie nie dopuszcza się członków kierownictwa, pracowników Organizatora i Fundatorów nagród oraz członków ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

 7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik w pełni akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 8. Nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu czuwa komisja powołana przez Organizatora.

 

§2

ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie Konkursowe:

  1. Wyślij Pracę Konkursową na adres mailowy projektzareczyny@cardano.pl . W Pracy Konkursowej uzasadnij, dlaczego wygrana należy się właśnie Tobie. Forma pracy dowolna - tekst (maks. 1000 znaków ze spacjami), grafika (maks. 500kB), film (maks. 1min., wysłany link do strony zewnętrznej)

  2. Prześlij również zdjęcie swoje i wybranki, dla której chcesz zorganizować zaręczyny. (zdjęcie nie zostanie opublikowane)

  3. Podaj swoje podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko oraz numer telefonu) oraz napisz krótkie oświadczenie: "Oświadczam, iż zapoznałem się, akceptuję i wyrażam zgodę na wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu." 

 

§3

ZASADY KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy poprawnie wykonać zadanie konkursowe

 2. Do 02.12.2018 do godz 23:59 należy przesłać Pracę Konkursową na adres projektzareczyny@cardano.pl.

 3. Uczestnik ma prawo do przesłania jednej Pracy Konkursowej. W przypadku nadesłania większej ilości zgłoszeń, pod uwagę będzie brane pierwsze zgłoszenie.

 4. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem nadesłanej przez siebie Pracy Konkursowej (tekst, zdjęcia, film) i posiada do niej pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że wykonana przez niego Praca Konkursowa nie narusza praw majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

 5. Prace Konkursowe mogą zostać zaprezentowane przez Organizatora na jego fanpage’u na Facebooku w utworzonym poście konkursowym (https://www.facebook.com/jubilercardano) lub na stronach i fanpage'ach Fundatorów nagród oraz Patrona medialnego. Dla zachowania tajemnicy planowanych oświadczyn prezentowane będą jedynie same Prace Konkursowe bez upubliczniania danych uczestników. Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za Prace Konkursowe, które mogą w swojej treści zdradzić tożsamość uczestników (np. zdjęcia/filmy zawierające wizerunek uczestników lub materiały tekstowe z podanymi imionami).

 6. Organizator ma pełne prawo do wnikliwej weryfikacji Pracy Konkursowej oraz do odrzucenia prac nie spełniających wymogów niniejszego Regulaminu.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia (usunięcia) Pracy Konkursowej, gdy jej treść jest niezgodna z prawem, normami prawnymi i moralnymi, zawiera obraźliwe, wulgarne i nieprzyzwoite treści, bądź takie które obrażają uczucia religijne, obyczajowe lub narodowe normy moralne, propaguje alkohol, narkotyki, przemoc jak również narusza dobra osobiste jakiekolwiek osoby lub prawa autorskie.

 8. Uczestnik wysyłając Pracę Konkursową udziela niewyłącznej, bezterminowej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie i wykorzystanie swojej Pracy Konkursowej oraz swojego wizerunku przez Organizatora, Fundatorów nagród i Patrona medialnego, w szczególności poprzez dodanie logo Organizatora, Fundatorów nagród i Patrona medialnego, publikację Pracy Konkursowej w Internecie, wykorzystanie jej w działaniach promocyjnych jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

 9. Wygrany biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie odbioru i realizacji Nagrody oraz zamieszczanie powstałych materiałów na profilach społecznościowych i stronach internetowych Organizatora, Fundatorów nagród oraz Patrona medialnego.

 10. Wygrany zobowiązuje się do udzielenia nieodpłatnego wywiadu dla Patrona medialnego konkursu – stacji radiowej GRA Toruń. Wywiad odbędzie się po zrealizowanych zaręczynach.

   

 

§ 4

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW, OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Zwycięska Praca Konkursowa zostanie wybrana przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.

 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzcy jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces posiadania danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcy. Zadania Komisji Konkursowej określonej w niniejszym punkcie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z zasadami pełnej rzetelności przeprowadzanych czynności.

 3. Komisja na podstawie wnikliwej weryfikacji Pracy Konkursowej, kierując się zgodnością treści z tematem konkursu wyłoni Zwycięzcę.

 4. Zwycięska Praca Konkursowa bądź jej fragmenty mogą zostać opublikowane na fanpage’u Organizatora - https://www.facebook.com/jubilercardano, na jego stronie internetowej www.cardano.pl lub na stronach internetowych i fanpage'ach Fundatorów nagród konkursu oraz Patrona medialnego.  

 5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 04.12.2018 na https://www.facebook.com/jubilercardano. Do wiadomości publicznej zostanie podana jedynie wygrana Praca Konkursowa. Dla zachowania formy niespodzianki podczas zaręczyn, dane zwycięzcy zostaną upublicznione dopiero po realizacji nagrody.

 6. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie drogą elektroniczną.

 

§ 5

NAGRODY, ODBIÓR NAGRÓD

 1. Nagrodą w konkursie jest organizacja zaręczyn, w skład których wchodzą:

- dowolny pierścionek zaręczynowy z kolekcji Cardano o wartości do 2000zł (lub droższy za dopłatą). Wybór pierścionka odbędzie się w dniu 5.12.2018 w siedzibie Cardano w Toruniu przy ul. Św. Katarzyny 4

- pakiet zaręczynowy w kameralnej sali Hotelu Pałac Romantyczny w Turznie zgodny z ofertą: http://www.palac-romantyczny.com/pl/pages/30/zareczyny-w-palacu-romantycznym. Pakiet zaręczynowy zostanie zrealizowany w dniach 4-5.01.2019.

przejazd ekskluzywną limuzyną Chrysler 300C lub Hummer H2 (wg dostępności) od firmy Eurolimuzyny.pl do i z hotelu. (http://www.eurolimuzyny.pl/samochody.htm) Przejazd obejmuje odebranie wybranki z dowolnego miejsca oddalonego od centrum Torunia o maks. 20km, przejazd do hotelu w Turznie oraz powrót do miejsca odbioru. Dalsze odległości dostępne są za dopłatą.

- dowolny bukiet zaręczynowy z kolekcji kwiaciarni Calla Flowers o wartości do 400zł lub droższy za dopłatą (https://web.facebook.com/Kwiaciarnia-Calla-935689209807726/). Wybór bukietu odbędzie się w siedzibie fundatora nagrody przy ul. Migdałowa 6 w Toruniu.

- romantyczna sesja zdjęciowa przeprowadzona przez "Anna Szymańska Fotografia" (https://web.facebook.com/szymaniaa/). Sesja odbędzie się w drugim dniu pobytu w Hotelu Pałac Romantyczny w Turznie tj. 5.01.2019.

 1. Odbiór Nagród będzie możliwy w miejscu wyznaczonym przez Organizatora i Fundatorów nagród po wcześniejszym umówieniu spotkania. Zwycięzca zostanie poinformowany o miejscu odbioru nagrody drogą mailową lub telefoniczną.

 2. Zwycięzca nie może zrzec się Nagród na rzecz innego Uczestnika konkursu. W przypadku rezygnacji z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru kolejnego zwycięzcy.

 3. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.

 4. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 1 dnia od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody prawo do nagrody przechodzi na Organizatora i Fundatorów.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych nie przewidzianych w niniejszym regulaminie.

 6. Vouchery rabatowe/kwotowe oraz inne nagrody nie łączą się z innymi promocjami, rabatami, voucherami.

 

§ 6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Cardano Szulc Tomasz z siedzibą w Toruniu, przy ul. Św. Katarzyny 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: projektzareczyny@cardano.pl.

 3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.

 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

 5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: a) sprostowania danych, b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) przenoszenia danych, e) wniesienia sprzeciwu, f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) numer telefonu. 

 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

 9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem Fundatorów nagród oraz Patrona medialnego celem realizacji wyżej określonych celów.

 11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów (tj. 5.01.2019), a po tym czasie zostaną usunięte.

 12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

§ 7

SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

 1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

 2. Reklamacja powinna być przesłana w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Projekt Zaręczyny”. Powinna też zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika składającego reklamację oraz opis okoliczności będących podstawą reklamacji.

 3. Reklamacje złożone po terminie oraz takie, które nie spełniają powyższych warunków nie będą rozpatrywane.

 4. Organizator rozpatrzy reklamację w oparciu o niniejszy Regulamin w ciągu 14 dni, a o decyzji reklamacyjnej poinformuje zainteresowanego Użytkownika w formie pisemnej.

 5. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

 2. Regulamin jest dostępny na stronie Organizatora przez cały okres trwania Konkursu, później dostępny także do wglądu w siedzibie Organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego Regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu, po uprzednim powiadomieniu Uczestników przy poście konkursowym z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą być mniej korzystne dla Uczestników Konkursu, niż przewidywała to wersja pierwotna. Zmiany w Regulaminie obowiązywać będą od chwili ich publikacji przy poście konkursowym.

 4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter pomocniczy, a zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Zarówno Organizator jak i Uczestnicy Konkursu będą dążyć do rozwiązania wszelakich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, drogą negocjacji.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosowane będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

 

pixel