REGULAMIN KONKURSU VI TARGI OBRĄCZEK ŚLUBNYCH

REGULAMIN KONKURSU VI TARGÓW OBRĄCZEK
ŚLUBNYCH CARDANO JEWELLERY

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji i budowania świadomości usług świadczonych przez Organizatora Konkursu.

 2. Organizatorem konkursu VI Targów obrączek ślubnych Cardano Jewellery Zgadnij ile obrączek jest w słoiku?” (dalej zw. Konkursem) jest firma Cardano Gruop Sp. z o.o., ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, NIP-UE PL9562113903, REGON-340617591

 3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 4. Fundatorem nagrody głównej jest Cardano Group Sp. z o.o., ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, NIP-UE PL9562113903, REGON 340617591.

 5. Fundatorami nagród w konkursie są Partnerzy biznesowi Cardano Goup Sp. z o.o., którzy dobrowolnie biorą udział w akcji i sami określają wysokość oraz termin ważności nagród.

 6. Regulamin ten określa wszelkie zasady związane z udziałem i przebiegiem Konkursu.

 7. Konkurs trwa od 15.05.2023 do 20.05.2023 w godzinach pracy obu salonów Cardano Jewellery, podczas trwania VI Targów obrączek ślubnych.

 8. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która podczas VI Targów obrączek ślubnych spisała umowę zakupu obrączek w wybranym salonie Cardano Jewellery.

 9. Do udziału w Konkursie nie dopuszcza się członków kierownictwa, pracowników Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 10. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

 11. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik w pełni akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 12. Nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu czuwa komisja powołana przez Organizatora.

ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie Konkursowe:

  1). Należy odgadnąć, ile obrączek znajduje się w słoiku, który będzie umieszczony w salonie jubilerskim Cardano Jewellery.

  2. Podać odpowiedź na pytanie konkursowe na spisanej umowie zakupu obrączek ślubnych w dniach 15-20.05.2023 podczas trwania VI Targów obrączek ślubnych.


§3

ZASADY KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

  a) zapisać odpowiedź na pytanie konkursowe na karcie umowy spisanej w dniach 15-20.05.2023r w wybranym salonie Cardano Jewellery.

 2. Uczestnik ma prawo do przesłania jednej Pracy Konkursowej. W przypadku nadesłania większej ilości zgłoszeń, pod uwagę będzie brane pierwsze zgłoszenie.

 3. Organizator ma pełne prawo do wnikliwej weryfikacji pracy konkursowej oraz do odrzucenia prac nie spełniających wymogów niniejszego Regulaminu.

 4. Uczestnik wysyłając Pracę Konkursową udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie wykonanej Pracy Konkursowej oraz swojego wizerunku przez Organizatora, w szczególności dodanie logo Fundatora, publikację Pracy Konkursowej w Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

 5. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na fotografowanie przebiegu odbioru i realizacji Nagrody oraz zamieszczanie ich na profilu Organizatora lub samodzielne wykonanie fotografii ukazującej realizację nagrody i przesłanie jej do Organizatora w celu jej publikacji przez Organizatora.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia (usunięcia) Pracy Konkursowej, gdy jej treść jest niezgodna z prawem, normami prawnymi i moralnymi, zawiera obraźliwe, wulgarne i nieprzyzwoite treści, bądź takie które obrażają uczucia religijne, obyczajowe lub narodowe normy moralne, propaguje alkohol, narkotyki, przemoc jak również narusza dobra osobiste jakiekolwiek osoby lub prawa autorskie.
§ 4

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW, OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Liczba obrączek w słoiku będzie określona przez Komisję Konkursową i zostanie ujawniona po zakończeniu konkursu.

 2. Zwycięskie Prace Konkursowe zostaną wybrane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.

 3. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzców jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces posiadania danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcom. Zadania Komisji Konkursowej określonej w niniejszym punkcie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z zasadami pełnej rzetelności przeprowadzanych czynności.

 4. Komisja na podstawie wnikliwej weryfikacji Prac konkursowych kierując się zgodnością treści z tematem konkursu wyłoni Zwycięskie Pary Młode.

 5. Zwycięska Praca Konkursowa bądź jej fragmenty mogą zostać opublikowane na fanpage’u Organizatora - https://www.facebook.com/jubilercardano

 6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 24.05.2023 na https://www.facebook.com/jubilercardano


§ 5

NAGRODY, ODBIÓR NAGRÓD

 1. Nagrodą główną w konkursie jest VOUCHER 1000zł, który można zrealizować podczas zakupu obrączek ślubnych – rabat można wykorzystać przy zamówieniu o wartości powyżej 1500zł

  - nagrodę można wykorzystać do 31.12.2023r.

  - aby skorzystać z nagrody konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu

  Odbiór Nagród będzie możliwy w miejscu wyznaczonym przez Fundatora nagrody, po wcześniejszym umówieniu spotkania. Zwycięzca zostanie poinformowany o miejscu odbioru nagrody drogą mailową lub telefoniczną. Dane Zwycięzcy zostaną wykorzystane jedynie do tych czynności.

 2. Nagrody dodatkowe sponsorowane przez Partnerów biznesowych Cardano Group. Sp. z o.o. zostaną przyznane przez Komisję Konkursową.

 3. Nagrody specjalne zostaną przyznane dla trzech pierwszych Par Młodych, które zajmą najwyższe miejsca w konkursie targowym:

  a) Nagrodą specjalną dla pierwszej Pary Młodej jest RABAT 15% na Drink Bar + GRATISOWA usługa Baristy (o wartości 1500 złotych) od Kozyra Bartending. Dodatkowo oferujemy DARMOWĄ SESJĘ NARZECZEŃSKĄ od Fotografia emocji- Monika Marszałek Fotografia.

  b) Nagrodą specjalną dla drugiej Pary Młodej jest RABAT 50% na Pakiet Złoty lub Platynowy od Zaczarowane Lustro Fotobudka. Dodatkowo oferujemy DARMOWĄ SESJĘ NARZECZEŃSKĄ od Zaiskrzyło Fotografia w terminie do 1.09.2023r.

  c) Nagrodą specjalną dla trzeciej Pary Młodej jest WYPOŻYCZENIE ZESTAWU DEKORACJI o wartości 600zł -oferta ważna do 31.12.2024r. Dodatkowo DARMOWA SESJA NARZECZEŃSKA o wartości 700zł przy podpisaniu umowy na reportaż ślubny u Łukasz Pietrzak Fotografia.


Nagrody specjalne nie podlegają wymianie na pieniądze ani na inne produkty. Nagrody można realizować po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sponsorem nagrody.

 1. Zwycięzca nie może zrzec się Nagród na rzecz innego Uczestnika konkursu.

 2. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.

 3. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody prawo do nagrody przechodzi na Fundatora.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych nie przewidzianych w niniejszym regulaminie.

 5. Vouchery rabatowe oraz inne nagrody nie łączą się z innymi promocjami, rabatami, voucherami oraz nie mogą zostać zamienione na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

 

§ 6

SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

 1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu

 2. Reklamacja powinna być przesłana w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Konkurs Targowy Opera”. Powinna też zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika składającego reklamację oraz opis okoliczności będących podstawą reklamacji.

 3. Reklamacje złożone po terminie oraz takie, które nie spełniają powyższych warunków nie będą rozpatrywane.

 4. Organizator rozpatrzy reklamację w oparciu o niniejszy Regulamin w ciągu 14 dni, a o decyzji reklamacyjnej poinformuje zainteresowanego Użytkownika w formie pisemnej.

 5. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 
§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

 2. Regulamin jest dostępny na fan page’u w treści posta konkursowego /stronie Organizatora przez cały okres trwania Konkursu, później dostępny także do wglądu w siedzibie Organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego Regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu, po uprzednim powiadomieniu Uczestników przy poście konkursowym z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą być mniej korzystne dla Uczestników Konkursu, niż przewidywała to wersja pierwotna. Zmiany w Regulaminie obowiązywać będą od chwili ich publikacji przy poście konkursowym.

 4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter pomocniczy, a zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Zarówno Organizator jak i Uczestnicy Konkursu będą dążyć do rozwiązania wszelakich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, drogą negocjacji.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosowane będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel