Regulamin konkursu Targowego CKK Jordanki Toruń 4.11.18

REGULAMIN KONKURSU TARGOWEGO CKK Jordanki Toruń 4.11.2018

(dalej zwany Regulaminem)

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji i budowania świadomości usług świadczonych przez Organizatora Konkursu.

 2. Organizatorem konkursu „Targowego” (dalej zw. Konkursem) jest firma Cardano Tomasz Szulc, ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, NIP-UE PL9562113903, REGON-340617591

 3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

   

 4. Fundatorem nagrody jest Cardano Tomasz Szulc, ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, NIP-UE PL9562113903, REGON 340617591.

 5. Regulamin ten określa wszelkie zasady związane z udziałem i przebiegiem Konkursu.

 6. Konkurs trwa od 04.11.2018 do 07.11.2018 do godz 23:00.

 7. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

 8. Do udziału w Konkursie nie dopuszcza się członków kierownictwa, pracowników Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

 10. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik w pełni akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 11. Nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu czuwa komisja powołana przez Organizatora.

 
§2

ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie Konkursowe:

  1. Należy wykonać ciekawe zdjęcie na targach w CKK Jordanki na stoisku Cardano Jewellery dowolnego wzoru obrączek oferowanych w sprzedaży przez Organizatora konkursu.

  2. Zdjęcie musi zawierać: obrączki oraz część stoiska z widocznym logo firmy Cardano Jewellery. Mile widziane są zdjęcia prezentujące również samych uczestników konkursu lub ich dłonie, a nie tylko same obrączki.

  3. W poście konkursowym, w komentarzu należy wstawić omawiane w poprzednim punkcie zdjęcie oraz w ciekawy sposób opisać dlaczego wybraliście akurat ten wzór. Forma zdjęć i opisu dowolna, ale nie dłuższa niż 5 zdań.

   

§3

ZASADY KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

  a) poprawnie wykonać Zadanie Konkursowe.

  b) Uczestnik może udostępnić na swojej stronie profilowej informację o konkursie pobraną z profilu Organizatora (udostępnić post konkursowy)

  c) Uczestnik może polubić post konkursowy oraz stronę Organizatora (https://www.facebook.com/jubilercardano/) .

 2. Do 07.11.2018 do godz 23:00 należy wykonać Zadanie Konkursowe i pracę konkursową zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym.

 3. Uczestnik ma prawo do przesłania jednej Pracy Konkursowej. W przypadku nadesłania większej ilości zgłoszeń, pod uwagę będzie brane pierwsze zgłoszenie.

 4. Uczestnik ma prawo edytować swoją pracę przed upływem regulaminowego czasu trwania konkursu.

 5. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem nadesłanej przez siebie Pracy Konkursowej (zdjęcia) i posiada do niej pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę iż wykonana przez niego Praca Konkursowa nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.

 6. Organizator ma pełne prawo do wnikliwej weryfikacji pracy konkursowej oraz do odrzucenia prac nie spełniających wymogów niniejszego Regulaminu.

 7. Uczestnik wysyłając Pracę Konkursową udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie wykonanej Pracy Konkursowej oraz swojego wizerunku przez Organizatora, w szczególności dodanie logo Fundatora, publikację Pracy Konkursowej w Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

 8. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na fotografowanie przebiegu odbioru i realizacji Nagrody oraz zamieszczanie ich na profilu Organizatora lub samodzielne wykonanie fotografii ukazującej realizację nagrody i przesłanie jej do Organizatora w celu jej publikacji przez Organizatora.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia (usunięcia) Pracy Konkursowej, gdy jej treść jest niezgodna z prawem, normami prawnymi i moralnymi, zawiera obraźliwe, wulgarne i nieprzyzwoite treści, bądź takie które obrażają uczucia religijne, obyczajowe lub narodowe normy moralne, propaguje alkohol, narkotyki, przemoc jak również narusza dobra osobiste jakiekolwiek osoby lub prawa autorskie.

 

§ 4

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW, OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Zwycięska Praca Konkursowa zostanie wybrana przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.

 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzcy jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces posiadania danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcy. Zadania Komisji Konkursowej określonej w niniejszym punkcie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z zasadami pełnej rzetelności przeprowadzanych czynności.

 3. Komisja na podstawie wnikliwej weryfikacji Pracy konkursowej, kierując się zgodnością treści z tematem konkursu wyłoni Zwycięzcę.

 4. Zwycięska Praca Konkursowa bądź jej fragmenty mogą zostać opublikowane na fanpage’u Organizatora - https://www.facebook.com/jubilercardano

 5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 09.11.2018 na https://www.facebook.com/jubilercardano

   

 

§ 5

NAGRODY, ODBIÓR NAGRÓD

 1. Nagrodą w konkursie jest bon kwotowy o wartości 1000 zł, który można zrealizować podczas zakupu obrączek ślubnych – bon można wykorzystać przy zamówieniach o wartości powyżej 2000zł

  - nagrodę można wykorzystać do 21.12.2018r.

  - aby skorzystać z nagrody konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu

 2. II Nagrodą jest voucher rabatowy wysokości 25% na zakup obrączek/biżuterii w salonach Cardano Jewellery

  - voucher można wykorzystać do dnia 21.12.2018r.

 3. Odbiór Nagród będzie możliwy w miejscu wyznaczonym przez Fundatora nagrody, po wcześniejszym umówieniu spotkania. Zwycięzca zostanie poinformowany o miejscu odbioru nagrody drogą mailową lub telefoniczną. Dane Zwycięzcy zostaną wykorzystane jedynie do tych czynności.

 4. Zwycięzca nie może zrzec się Nagród na rzecz innego Uczestnika konkursu.

 5. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.

 6. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody prawo do nagrody przechodzi na Fundatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych nie przewidzianych w niniejszym regulaminie.

 8. Vouchery rabatowe oraz inne nagrody nie łączą się z innymi promocjami, rabatami, voucherami oraz nie mogą zostać zamienione na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

 

§ 6

SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

 1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu

 2. Reklamacja powinna być przesłana w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Konkurs Targowy Opera”. Powinna też zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika składającego reklamację oraz opis okoliczności będących podstawą reklamacji.

 3. Reklamacje złożone po terminie oraz takie, które nie spełniają powyższych warunków nie będą rozpatrywane.

 4. Organizator rozpatrzy reklamację w oparciu o niniejszy Regulamin w ciągu 14 dni, a o decyzji reklamacyjnej poinformuje zainteresowanego Użytkownika w formie pisemnej.

 5. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 
§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

 2. Regulamin jest dostępny na fan page’u w treści posta konkursowego /stronie Organizatora przez cały okres trwania Konkursu, później dostępny także do wglądu w siedzibie Organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego Regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu, po uprzednim powiadomieniu Uczestników przy poście konkursowym z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą być mniej korzystne dla Uczestników Konkursu, niż przewidywała to wersja pierwotna. Zmiany w Regulaminie obowiązywać będą od chwili ich publikacji przy poście konkursowym.

 4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter pomocniczy, a zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Zarówno Organizator jak i Uczestnicy Konkursu będą dążyć do rozwiązania wszelakich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, drogą negocjacji.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosowane będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Podziel się swoim komentarzem z innymi
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel