INFOLINIA: +48 535 560 730
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin programu lojalnościowego Cardano Jewellery Club§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem programu lojalnościowego Cardano Jewellery Club (dalej zwanym Programem) jest Cardano Tomasz Szulc z siedzibą w Toruniu, ul. Św. Katarzyny 4, NIP 956 211 39 03 (dalej zwanym Organizatorem).

2. Udział w Programie jest całkowicie dobrowolny, a uczestnicy nie są zobowiązani z tytułu udziału do żadnych świadczeń, za wyjątkiem pełnej i nie przerywalnej aktywacji konta użytkownika na oficjalnej stronie Organizatora (www.cardano.pl) w trakcie udziału w Programie.

3. Organizator nie gwarantuje, ani nie składa żadnych zapewnień, co do czasu trwania Programu i braku zmian w zakresie przywilejów.

4. Regulamin określa zasady Programu w sposób wyłączny, z zastrzeżeniem, iż obowiązujące przepisy Regulamin wyłącza w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie, w jakim nie narusza to obowiązujących przepisów prawa o ochronie konsumentów.

5. Uczestnik akceptuje treść Regulaminu w momencie wydania i aktywacji karty przypisanej do jego konta zarejestrowanego na oficjalnej stronie Organizatora (www.cardano.pl).

6. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i która spełnia warunki niniejszego Regulaminu. Uczestnikiem nie może być pracownik ani współpracownik Organizatora, to jest osoby świadczące stale usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz Organizatora.§2. Miejsce i czas trwania

1. Czas trwania Programu jest nieokreślony.

2. Program prowadzony jest w salonie Organizatora oraz na jego oficjalnej stronie (www.cardano.pl).§3. Warunki przystąpienia do programu

1. Osoba chcąca przystąpić do Programu musi spełnić następujące warunki:

 • dokonać jednego lub kilku zakupów na łączną kwotę nie mniejszą niż 300zł. Fakt dokonania zakupu należy udokumentować w postaci paragonów fiskalnych lub ich kserokopii. Paragony mogą wziąć udział w programie tylko jeden raz, a ich daty wystawienia nie mogą być starsze niż 12 miesięcy od dnia przystąpienia do Programu.

 • dokonać rejestracji konta na oficjalnej stronie Organizatora (www.cardano.pl)

 • wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych drogą pocztową lub mailową


§4. Przywileje

1. Udział w Programie zapewnia uczestnikowi następujące przywileje:

 • zwykły rabat w wysokości 10% przy każdorazowym zakupie dowolnej biżuterii dostępnej w regularnych cenach w salonie Organizatora oraz na www.cardano.pl . Wykluczeniu podlegają zakupy obrączek ślubnych i pierścionków z brylantami, przy których istnieje podejrzenie, iż nie będą one kupowane dla osób wymienionych w §6. pkt 3. Oferta nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami.

 • specjalny rabat w wysokości 20% w wybranych w ciągu roku dniach tj. 21 stycznia (Dzień Babci), 22 stycznia (Dzień Dziadka), 14 lutego (Walentynki), 8 marca (Dzień Kobiet), 26 maja (Dzień Matki), 1 czerwca (Dzień Dziecka), 23 czerwca (Dzień ojca), 30 września (Dzień chłopaka), 6 grudnia (Mikołajki). Rabat dotyczy zakupu biżuterii dostępnej w regularnych cenach w salonie Organizatora oraz na www.cardano.pl. Wykluczeniu podlegają zakupy obrączek ślubnych i pierścionków z brylantami, przy których istnieje podejrzenie, iż nie będą one kupowane dla osób wymienionych w §6. pkt 3. Oferta nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami.
 • specjalny rabat w wysokości 20% w dniach, w których przypadają urodziny lub imieniny Uczestnika lub jego małżonka oraz dzieci. Rabat wymaga jednorazowego udokumentowania faktu posiadania męża oraz dzieci, dzięki czemu bedzie możliwe wpisanie do systemu omawianych dat. Rabat dotyczy zakupu biżuterii dostępnej w regularnych cenach w salonie Organizatora oraz na www.cardano.pl. Wykluczeniu podlegają zakupy obrączek ślubnych i pierścionków z brylantami, przy których istnieje podejrzenie, iż nie będą one kupowane dla osób wymienionych w §6. pkt 3.
  Oferta nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami.

 • uczestnikom, którzy dokonali u Organizatora zakupu swoich pierwszych małżeńskich obrączek ślubnych przysługuje 1% rabatu za każde pełne 5 lat pożycia małżeńskiego. Rabat sumuje się ze zwykłym rabatem 10%. Rabat nie sumuje się ze specjalnym rabatem 20%. Rabat dotyczy zakupu biżuterii dostępnej w regularnych cenach w salonie Organizatora oraz na www.cardano.pl. Wykluczeniu podlegają zakupy obrączek ślubnych i pierścionków z brylantami, przy których istnieje podejrzenie, iż nie będą one kupowane dla osób wymienionych w §6. pkt 3.
  Oferta nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami.

 • uczestnik ma prawo do otrzymania vouchera w wysokości 50zł za każde pełne 500zł wydane na zakup obrączek ślubnych lub pierścionków zaręczynowych w regularnych cenach przez osoby, które zostaną przez niego polecone tzn. osobiście przyprowadzone do salonu Organizatora w dniu konkretnego zakupu lub wskazane z minimalnie jednodniowym wyprzedzeniem poprzez wysłanie informacji mailowej do właściwego salonu Cardano Jewellery z podaniem informacji o numerze karty członkowskiej oraz umożliwiającej zidentyfikowanie polecanych osób. Voucher może być wykorzystany na zakup dowolnej biżuterii z kolekcji wykonanych ze srebra i zostanie wydany właścicielowi karty po całkowitej realizacji zamówienia złożonego przez polecane osoby. Oferta nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami.

 • uczestnik ma prawo do darmowych konsultacji i fachowej porady mających na celu rozwiązanie problemów dotyczących posiadanej biżuterii. Biżuteria, której dotyczy problem nie musi być zakupiona u Organizatora. Konsultacje i porady nie mają charakteru bezpłatnego serwisu czy naprawy, a są jedynie próbą znalezienia najlepszego rozwiązania problemu dotyczącego biżuterii Uczestnika Programu. Każdy sprzedawca pracujący w salonie Organizatora jest zobligowany do niesienia takiej pomocy w ramach swoich możliwości i kompetencji.§6. Karta Cardano Jewellery Club

1. Karty będące fizycznym potwierdzeniem uprawnień uczestnika do udziału w programie są ważne na czas nieokreślony.

2. Każda karta posiada swój indywidualny numer umożliwiający zalogowanie się na www.cardano.pl do konta Uczestnika Programu

3. Z karty oraz przywilejów poza uczestnikiem programu mogą korzystać: małżonek lub małżonka uczestnika, jego wstępni i zstępnych w linii prostej. Karty nie mogą być udostępniane przez uczestnika innym osobom niż wyżej wymienione.

4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży karty, uczestnik składa wniosek o wydanie duplikatu karty i zostawia go wraz z uszkodzoną kartą lub z informacją o utracie karty w salonie Organizatora. Duplikat karty zostaje wydany natychmiastowo.

5. Duplikat karty Cardano Jewellery Club może być wystawiony nieodpłatnie tylko raz.§7. Rezygnacja i wykluczenie z programu

1. Uczestnik Programu może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie. W tym celu powinien przesłać Organizatorowi oświadczenie o rezygnacji.

2. Oświadczenie o rezygnacji wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą otrzymania przez Organizatora takiego oświadczenia.

3. Uczestnik Programu może zostać wykluczony przez Organizatora z udziału w Programie w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.

4. O fakcie wykluczenia z Programu uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora drogą mailową.§8. Dane osobowe

1. Uczestnicy, poprzez rejestrację na oficjalnej stronie internetowej Organizatora, wyrażają zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez Cardano Szulc Tomasz, ul. Św. Katarzyny 4, Toruń, w celu związanym z programem oraz ich przetwarzania dla potrzeb marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883).

2. Zgoda, o której mowa w ust .1 niniejszego paragrafu, obejmuje w szczególności zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych w formie elektronicznej i papierowej.

3. Uczestnik programu oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach:

 • prawie wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania,

 • adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych,

 • przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Organizatora,

 • dobrowolności podania danych.§9. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące programu należy przesyłać listownie na adres: ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń. Reklamacja pod rygorem nie rozpatrzenia musi być oznaczona na kopercie napisem "Reklamacja Cardano Jewellery Club".

2. Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji i poinformować uczestnika, listem poleconym lub drogą elektroniczną (e-mailem) o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej nieuwzględnienia.

3. Podstawę reklamacji stanowi wyłącznie niezgodność zachowania Organizatora z Regulaminem.

4. Nie stanowią podstawy reklamacji okoliczności niezawinione przez Organizatora w sposób wyłączny, a w tym zniszczenie lub utrata karty Cardano Jewellery Club przez Uczestnika.

5. W wyniku uznania Reklamacji Organizator może wykonać przywilej, którego wykonania domaga się Uczestnik.§10. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Programu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora: www.cardano.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu Organizator wysyła uczestnikowi drogą mailową. Jeżeli w terminie 14 dni od daty doręczenia zmian do Regulaminu uczestnik nie złoży pisemnego wypowiedzenia Regulaminu, zmienione postanowienia wiążą uczestnika i Organizatora od daty ich wprowadzenia.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu. Informację o zakończeniu Programu Organizator wysyła uczestnikowi drogą mailową, w terminie na co najmniej 30 dni przed datą zakończenia Programu. Zakończenie programu może nastąpić z ważnych przyczyn.

4. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

Podziel się swoim komentarzem z innymi
pixel